Pozvánka

na jednání Výroční členské schůze

              MRS, z. s., pobočného spolku Šlapanice,

se sídlem Komenského 401/7, 664 51 Šlapanice IČ: 00546895

zapsaného ve spolkovém rejstříku,  vedeného  Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 18228

( dále rovněž jako „Spolek“)

Výbor pobočného spolku Šlapanice svolává v souladu s ustanovením § 14, odst. 2 stanov MRS, z. s.,

 

Výroční členskou schůzi

která se bude konat v neděli 3.3.2024 9:00hod v kulturním sále Orlovny

ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 223/2

 

Na Výroční členské volební schůzi budou členové seznámeni se stavem Spolku po hospodářské, společenské a finanční stránce.

Návrh programu Výroční členské schůze:

 1. Prezentace (od 08. 30 hod.) a zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba zapisovatele, návrhové, mandátové  a volební komise
 4. Přednesení zpráv o: činnosti spolku, hospodaření, rybářské stráže a KRK
 5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2023
 6. Schválení plánu hospodaření na rok 2024
 7. Volba členů výboru pobočného spolku
 8. Volba členů kontrolní a revizní komise pobočného spolku
 9. Zpráva komisí
 10. Diskuse (různé)
 11. Závěr

 

Výbor pobočného spolku se těší na Vaši účast, případné návrhy na doplnění  či změnu programu doručte do sídla Pobočného spolku.

Věříme, že se  setkáme v hojném počtu.              Petrův zdar