Sportovní rybolov je v současném přetechnizovaném a globalizovaném světě stále více chápán jako optimální forma aktivního odpočinku člověka v úzkém kontaktu s přírodou. V evropském srovnání si ani Česká republika nestojí v rámci sportovního rybářství špatně. S počtem registrovaných sportovních rybářů kolem 330.000 ( 3% populace ) se dostává před sousední Německo ( 2% populace ) a stejně jako v případě rybníkářství je v zahraničí uznávána vysoká odborná úroveň obhospodařování našich tekoucích vod a organizace sportovního rybolovu, zejména z hlediska zarybňování rybářských revírů a vedení hospodářské evidence včetně dosahovaných úlovků.

V roce 1962 byla založena Rybářská organizace, kterou založili 24 členové. V průběhu roku 1962 se přihlásilo k rybaření ve Dvorské 60 členů ( ve Šlapanicích nebyla tou dobou voda ). Poplatek byl stanoven na 40,- Kč. Do konce sezóny bylo možno ulovit nejvíce 10 ks kaprů. Denní úlovek byl stanoven na 1 ks kapra. Ve Dvorské byl problém s letištěm, které silně znečisťovalo vodu. V roce 1963 již nebylo možno lovit ve Dvorské a život bez vody u rybářů je špatný. Vznikla místní skupina, která čítá 48 členů a 38 členů pionýrského rybářského kroužku. Retenční nádrž ( v místě Ponětovické nádrže ) již byla na podzim roku 1964 z části napuštěna, pak vypuštěna, zkontrolována a znovu napuštěna. Dne 19.4.1965 bylo vysazeno 7.000 K2 a 17.000 K1. Na podzim téhož roku bylo vysazeno 2.250 K2 a 3.000 K1. Tato skutečnost byla velkou událostí pro všechny členy. 12.9.1965 byl zahájen sportovní rybolov. Velký úhyn ryb byl hlášen 21.11.1965. JZD vypouštělo ze silážních jam odpadní vody do potoka. Celkem bylo z vody vytaženo a odvezeno ke spálení 1.400 kg otrávených kaprů. 3.000 ks bylo převezeno do řeky Svitavy a 500 kusů prodáno na hrázi rybníka. Byla to neradostná bilance po zdárném začátku. V roce 1967 byl rybník uznán jako samostatný revír a stanoven zarybňovací plán. Ten čítal 2.000 K2, 2.000 candáta, 1.000 raků a 1.000 línů. Cena povolenky schválena na 160,- Kč, JZD Blažovice muselo uhradit 20.000,- Kč. Stále byla skupina pod organizací Brno 11. I když se ozývaly hlasy proti této organizaci, byla podpisová akce na výroční schůzi 7.1.1968, která skončila osamostatněním. A 24.3.1968 byla založena samostatná organizace a 17.4.1968 dává předsednictvo souhlas s ustavením organice rybářů a 15.5.1968 je organizace oprávněna užívat revír Líšeňská říčka – Ponětovická nádrž číslo 1. Dosažením samostatnosti organizace byla skončena důležitá etapa v činnosti rybářské organizace ve Šlapanicích. V roce 1970 byl led až 50 cm, byl zakoupen větrák. Opět vyloveno 1.404 uhynulých kaprů, 7 ks candátů, 59 línů a velké množství bílé ryby. Dne 25.4.2001 byla pořízena klubovna na ulici Komenského 401/7 ve Šlapanicích. V této klubovně se konají schůze výboru základní organizace, je používána pro rybářský kroužek a současně je zde prováděn prodej povolenek.

V současné době působí dvě největší organizace a to Český rybářský svaz ( ČRS ) a Moravský rybářský svaz ( MORS ). Povolené způsoby rybaření jsou položená, plavaná, přívlač a muškaření. Mezi oblíbenými způsoby rybolovu jednoznačně dominuje položená, na druhém místě je plavaná, potom přívlač a muškaření. V současnosti je vzdálenost k místu rybolovu v závislosti na velikosti sídelní obce. Vedle rybolovu na řádných rybářských revírech se u nás v posledních 10 – 15 letech rozšiřuje také nabídka rybolovu na uzavřených soukromých vodách. Jedná se o převážně chovné rybníky, které tento rybolov nabízejí formou komerčně poskytované služby rekreačního lovu ryb udicí. Této možnosti aktuálně využívá až 1/3 registrovaných sportovních rybářů. Komerční rybolov mohou využívat i rybářsky neorganizovaní zájemci, kteří nemusejí vlastnit ani státní rybářský lístek.

 Je třeba i ryby ochraňovat a tak názory na ochranu kormorána velkého jsou jednoznačně proti, ochrana vydry říční a volavky popelavé jsou poněkud menší.

Podle věkové struktury rybářů se v ČR sportovnímu rybolovu věnuje 41.000 mladých lidí ve věku do 18 let ( 12,5 % všech sportovních rybářů ). Doba, kdy začínají čeští občané sportovně rybařit je nejvíce do 10 let ( asi 48 % ). A to nejvíce v rodinách. Toto představuje rovněž významný sociální aspekt z hlediska pozitivního utváření hodnotových kritérií u této generace. V současné době čeští rybáři běžně cestují za rybolovem do zahraničí a o naše rybářské revíry se více zajímají i zahraniční rybáři.

Na co jsou Šlapaničtí rybáři nejvíce hrdi, kromě sportovního rybolovu? Na to že zvládají obhospodařovat Rybochovné zařízení pod Ponětovickou nádrží. Toto rybochovné zařízení má 3 rybníčky, 6 drážek a 1velký, asi půlhektarový rybník. V těchto rybníčcích a drážkách se rozplavává štičí plůdek a sumčí plůdek. I když se zkoušely i jiné ryby zejména náročnější na čistší vodu, zůstalo u těchto dvou druhů. Velký rybník slouží k vysazování amura, lína nebo kapra o velikosti K1 a K2 a je každoročně slovován s vodou nebo bez vody. MO Šlapanice Ryby, které jsou ve velkém rybníku slouží k zarybňování revíru a pro drobný prodej.

Naše, organizace MRS o.s. MO Šlapanice má v současné době k prvnímu jarnímu dni 2018 celkem 1028 členů, z toho dospělých 874, starobních důchodců 185, žen 48, ZTP invalidních 28, ID důchodců 20, ČID důchodců 16, studentů 18-26 roků 12, dorostenců 16-18 roků 36 a dětí 8-15 roků 106. Tato společnost je však živým, stále se měnícím  organismem.