Sivický les v kat. území Sivice a Tvarožná s výměrou cca 237 ha byl zařazen do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 jako EVL CZ 0620037 „Sivický les“ s cílem ochrany eurosibiřských stepních doubrav a dubohabřin asociace Galio-Carpinetum.


 

Sivický les leží v nadmořské výšce 272-420 m n.m. na vrcholových plošinách a svazích nejrůznějších expozic v okolí rozlehlého areálu cementárny Mokrá. Nejrozsáhlejší lesy zařazené do území leží mezi cementárnou a vápencovým kamenolomem, vzájemně propojených dopravníkem. Dílčí části území zahrnují i porosty nad levým břehem Roketnice pod a nad cementárnou včetně dotčených úseků potoční nivy, která je po většině délky upravena či dokonce zasypána.

celá publikace