Přírodní památka Horka v kat. území Podolí s výměrou 1,51 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání teplomilná společenstva na kulmských slepencích. Leží v nadmořské výšce 241-260 m n.m. a je tvořena protáhlým zaobleným hřbetem (hlavním pahorkem) a poněkud jižněji také menším izolovaným nevýrazným pahorkem z kulmských slepenců. Západní část hlavního pahorku byla v minulosti odtěžena a je zde strmý skalnatý sráz, pod nímž je terasa ohraničená prudkým svahem k okolním plochám orné půdy. S výjimkou terasy pod skalnatým srázem a dolů navazujících svahů jsou mělké a vysychavé půdy umožňující růst jen nízkého až mezernatého travního porostu s jen sporadicky roztroušenými dřevinami.

celý článek